Powerbock.eu

 • Registrační podmínky
 • Registration conditions

Vítejte na nějvětším serveru o skákacích botách v Evropě

Powerbock.eu je nový portál zabývající se sdružením zájemců o skákací boty. Naším cílem je poskytnout co největší množství informací a vybudovat komunitu se stejným zájmem. Powerbock, neboli skákání na skákacích botách, je nový revoluční městský sport, který se neustále rozrůstá o nové skokany a týmy po celém světě.Poslat heslo | Registrace

 • Úvod
 • týmy
 • skokani
 • triky
 • video
 • foto
 • blog
 • mapa
 • kalendář
 • slovník
 • pro firmy
 • fórum
 • e-shop
 • Registrační podmínky

  SK skákací boty Česká Republika
  sídlo: Bohosudovská 60
  IČ: 22833269
  (dále jen "Powerbock") na straně jedné

  a

  právě se registrující uživatel

  uzavírají smluvní ujednání, kdy powerbock dává uživateli prostor na svém portálu na adrese www.powerbock.eu a uživatel na něj vkládá svá videa, píše blogy, přidává akce do kalendáře, novinky, fotogalerie, týmy, skokany . Smluvní ujednání podléhá obchodním podmínkám. Sk skákací boty Česká republika je oprávněn publikovat obsah internetového serveru powerbock.eu na jakýchkoli jiných webových stránkách dle uvážení powerbock, v takovém případě se tyto obchodní podmínky vztahují i na poskytování služeb na těchto jiných webových stránkách.

  1. Poskytovatelem služeb na internetovém serveru powerbock.eu (dále také jen „Server“) je SK skákací boty Česká Republika, Bohosudovská 60, Sobědruhy 415 01, IČ: 22833269, (dále také jen „Provozovatel serveru“), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  2. Uživatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  3. Strany uzavírají smlouvu podle § 52 a násl. občanského zákoníku a dalších relevantních právních předpisů České republiky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uživatel vyplní registrační údaje, vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami, projeví vůli stát se uživatelem jedné nebo více služeb a jeho projev vůle je doručen poskytovateli služeb.

  4. Služby poskytované uživatelům po registraci spočívají v následujících činnostech:

  a) poskytnutí prostoru na Serveru tak, aby si mohl každý uživatel zde ukládat, editovat, případně sdělovat omezenému či neomezenému okruhu jiných osob své audiovizuální příspěvky (dále jen „Díla“);

  b) další služby, jako jsou možnost vedení vlastních blogů, vstupování a zakládání diskusí a účast v nich, seznamka a další služby, podle aktuální nabídky provozovatele serveru.

  c) v poskytnutí prostoru a dalších služeb i na jiných webových stránkách, pokud powerbock rozhodne, že na nich bude provozovat obsah Serveru.

  5. Služby uvedené v čl. 4 jsou poskytovány uživatelům bezplatně, a to na základě registrace a souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

  6. Uložené soubory nebo jejich části (pasáže) nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky. Výslovně je zde zakázáno umisťovat a šířit soubory a jiné informace, které zejména:

  a) porušují práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;

  b) vedou k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele nebo je způsobilé tak učinit;

  c) obsahují neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;

  d) obsahují pasáže, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;

  e) obsahují pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo je v tom podporují anebo zneužívání takové látky jinak podněcují;

  f) obsahují pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu;

  g) obsahují pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;

  h) obsahují pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

  i) obsahují poplašnou zprávu, která je nepravdivá;

  j) obsahují pornografická díla, jež zobrazují dítě, v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem;

  k) umožňují osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům;

  l) obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;

  m) podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;

  n) popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.

  7. Uživatelé nesmějí do svých souborů a jiných informací vkládat jakoukoliv placenou reklamu. Placenou reklamou odkazy se rozumí také reklama, za níž uživatel získá jakékoliv jiné plnění nebo protislužbu. Za reklamu se nepovažují odkazy na jiné servery. Je možné uvádět pouze reklamy na vlastní produkt nebo službu, nikoliv na produkt nebo službu třetí strany, přitom ovšem musí uživatel dbát relevantních ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

  8. Uveřejňování reklamy je vyhrazeno pouze provozovatelům serveru.

  9. Prostor poskytnutý uživatelům je určen pro umístění a provozování souborů a jiných informací uživatelů za účelem jejich audiovizuální prezentace. Server není určen pro zálohování dat.

  10. Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do autorských práv k dílům, umístěným na serveru, ani tato díla šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu autora nebo vykonavatele autorských práv.

  11. Uživatel se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.

  12. Je zakázáno zasílat nevyžádaná obchodní sdělení (spam) ostatním uživatelům serveru nebo do diskusních skupin, které by odkazovaly na stránky tohoto serveru.

  13. Poskytovatel služeb podle čl. 4, které spočívají v ukládání informací (souborů) poskytnutých uživatelem, odpovídá podle ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen

  a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo

  b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

  14. Podle ust. § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů poskytovatel služeb uvedení v čl. 4 není povinen dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

  15. Za účelem zajištění výše uvedených povinností stanovených zákonem poskytovatel služby v případě, že se nějakým způsobem dozví o existenci souborů nebo jejich částí nebo jiných informací uživatelů, které porušují ust. čl. 6, 7 a 9 je neprodleně smaže. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel služeb neodpovídá za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, který by tímto postupem uživateli vznikla nebo vzniknout mohla.

  16. V případě, že se uživatel dopustí jednání, které je v rozporu s ust. čl. 6 až 12 těchto obchodních podmínek, bude smlouva mezi ním a poskytovatelem služeb po předchozím upozornění ukončena.

  17. Provozovatel serveru neposkytuje uživatelům žádnou záruku za nepřetržitý provoz služeb, jejich dostupnost, jakož i šířku pásma (rychlost připojení k serveru).

  18. Provozovatel serveru neprovádí žádné zálohy dat na serveru umístěných a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou jejich zničením nebo smazáním. Zálohu obsahu, umístěného na serveru, si musí provádět uživatel vlastními prostředky.

  19. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na smazání souborů.

  20. Při registraci je uživatel povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel serveru se zavazuje veškeré informace získané při registraci uživatele chránit ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel serveru je oprávněn údaje uvedené uživatelem při registraci poskytnout o.s. Bounce Clan. pro účely jejich užití v souladu s platnými právními předpisy.

  21. Uživatel tímto ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že Provozovatel serveru bude oprávněn zasílat uživateli e-mailové zprávy, které budou obchodními sděleními ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., obsahujícími zejména, nikoli však pouze, informace o Serveru a o jeho obsahu.

  22. Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel serveru si dále vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Na změnu obchodních podmínek je provozovatel serveru povinen vhodným způsobem upozornit nejpozději 30 dní předem. V případě, že uživatel nejpozději do 30 dnů od uveřejnění upozornění na změnu obchodních podmínek nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, budou se vztahy mezi provozovatelem serveru a uživatelem nadále řídit změněnými obchodními podmínkami; v opačném případě bude smlouva mezi uživatelem a poskytovatelem služeb ukončena.

  23. Smlouvu je možno také ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Smlouva je ukončena okamžikem, kdy uživatel projeví vůli k jejímu ukončení a jeho projev vůle je doručen poskytovateli služeb.

  Podmínky schválení obsahu:

  Schválení videa

  • nesmí obsahovat vulgární obsah
  • formát vloženého videa musí být .FLV (flash) maximální velikost 10MB pokud máte video větší kontaktujte nás na video@powerbock.eu nebo  ICQ: 210 744 661
  • nesmí obsahovat klamavou reklamu
  • administrátor si vyhrazuje dle vlastního uvážení video nezveřejnit, pokud by odporovalo dobrým mravům a cílům našeho sdružení

  Schválení fotogalerie

  • vložení fotografie potvrzuje vkladatel, že vlastní veškerá práva k jejímu šíření 
  • nesmí obsahovat vugární

  Schválení blogu

  • blog nesmí propagovat značku skákacích bot
  • nesmí obsahovat reklamu ani skrytou reklamu na prodejní akce
  • nesmí odkazovat na konkurční webové stránky
  • nesmí obsahovat nepodložené informace
  • nesmí obsahovat vulgární a jinak urážející obsah
  • vkládání odkazů je povolenou pouze v případě kdy se uvádí zdroj čerpání
  • aktivní odkazy budou vloženy jen partnerům a spřáteleným webům, ostatní budou zobrazeny pouze jako text
  • pokud chcete do blogu přidat video nebo obrázky kontaktujte nás na blog@powerbock.eu nebo ICQ: 210 744 661

  Schválení akce v kalendáři

  • pokud v informacích o akci jsou uvedeny webové stránky s podrobnými a dalšími informacemi na akci, musí být na těchto stránkách vložen odkaz na www.powerbock.eu

  Schválení novinky na titulní straně

  • novinka musí odkazovat na obsah vložený na www.powerbock.eu
  • do novinky by měl být vložen obrázek, který souvisí s danou informací na kterou odkazuje. není podmínkou. Obrázek nemusí být vložený
  • pokud nemůžete vložit obsah na který chcete upozornit do databáze www.powerbock.eu kvůli vlastnickým a jiným právům, můžete vložin do novinky  odkaz na jiný obsah, za předpokladu že se nejedná o konkurenční web

  Schválení odkazu

  • Mezi partnery jsou zveřejněny jen hlavní sponzoři a subjekty, kteří se přímo podílejí na tvorbě a rozvoji powerbock.eu. Ať už finančně nebo jinak
  • Mezi spřátelené weby jsou umístěny pouze odkazy na stránky na kterých jsou umístěny odkazy na powerbock.eu a přímo nebo nepřímo se podílejí na rozvoji powerbock.eu nebo jsou jejími sponzorovány
  • mezi ostatními odkazy jsou zveřejněny odkazy nawebové stránky, které konkurují powerbock.eu nebo se nepodílejí na rozvoji powerbock.eu

  Administrátor si vyhrazuje právo neschváli jakýkoli obsah i z jiných důvodů, vždy však musí podat vysvětlení uživateli z jakoho důvodu.

  I když administrátor schvaluje zveřejněný obsah, nenese odpovědnost za případné právní a jiné následky. Za vložený a zobrazovaný obsah nese odpovědnost uživatel, který obsah vložil.

  EtnaJumpers Group

  EtnaJumpers Group

  Stát: Italy
  Kraj:
  Město: Giarre

  Impacto Extremo

  Impacto Extremo

  Stát: Chile
  Kraj:
  Město: Santiago

  FuNNy Jumpers

  FuNNy Jumpers

  Stát: Slovakia
  Kraj:
  Město: Bratislava

  Ostatní týmy